Europa Cantat 9: kerst in Albanië

Vanmorgen  "Effective rehearsing with children andyouth choirs" bezocht door Ari Ala Pollanen, daarna geluisterd naar Hans Leenders  die een verhaal hield over "Leadership" en toen was er een rondetafelgesprek over "CreativeProgramming" met Xavier Baulis, Maria van Nieukerken, Dion Ritten enHilbrand Adema.

De eerste lezing over repetitietechniek metkinderen was een zeer gedetailleerde uiteenzetting van heel veel dingendieik eigenlijk al wist, maar zo helder weergegeven dat het erg goed wasomnog een keer te horen. Repeteren met kinderen en jongeren is gewoonheel hard werken omdat het een constante interactie is waarbij deaandacht altijd de volle 100%  bij de kinderen moet zijn. Iets dat ikzelf ook ervaar en waarom ik soms ook heel erg moe kan zijn na twee uurrepeteren met mijn jongens.

Daarna hadden we een lezing over leiderschap door Hans Leenders.Hiervoor goldt hetzelfde als bij devorige lezing alleen had ik toch wel de behoefte gehad aan wat meerinteractie. Daarvoor was het onderwerp wel geschikt geweest. Inplaats daarvan kregen we een erg goed verhaal te horen. Weer ging hetover dingen die ik wel weet maar het is heel aardig om het zo allemaalachter elkaar te horen.

De opzet van het ronde tafgelgesprek over creatief programmaren wasveel meer interactief en ik denk dat dit de aanwezigen meer aanspreekt.Zeker als je op zo’n festival van hot naar her sjouwt, heel veel aanhet luisteren bent en dan is het prettig ergens actief bij betrokkente worden. Maria, Dion en Xavier gaven alledrie aan wat zij vanbelang vonden bij het maken van een concertprogramma. De verschillendeopzetten werden besproken met inputvan ons aanwezigen. Daarna gingen we zelf in groepen aan de slag omm.b.veen aantal cd’s een kort programma samen te stellen. Dat was nietmakkelijk maar er kwam toch wat uit. Een popkoor ging een tribute toMichael Jackson doen, er was een thema "Sehnsucht" en mijn groep had ervoor gekozen ervoor om Vlaamse en Albaneze polyfonie samen te programmeren en af tewisselen met nieuw te componeren miniatuurtjes. Een en ander zou zichafspelen rond het thema kerst, waarbij ik me later af vroeg: vierenAlbanezen eigenlijk wel kerst?

Volg en like ons:
onpost_follow
Tweet
Share