Vakantie!!!!!

VakantieZo zie ik er dus kennelijk uit als ik het publiek aanvuur het slotlied mee te zingen!

Het jaar loopt te einde en na volgende week kan ik van mijn vakantie gaan genieten. De Kringzingers hadden woensdag hun laatste repetitie en volgende week hebben we nog een gezellige bijeenkomst met lekker eten, drank en muziek. Ook het ONKK gaat nog een gezellige avond houden en zaterdag moet ik zelf nog "aan de bak" om te zingen op de afsluitende avond van mijn "zangjuf". De kilo’s die er door de opera af zijn gegaan komen er vanzelf wel weer bij!!! Het Stadsjongenskoor had vandaag haar openbare repetitie voor de nieuwe jongens. De opkomst was goed!

Na volgende week ga ik dus opruimen, ordenen, schoonmaken, nieuwe muziek zoeken, uitrusten, wandelen, fietsen en genieten van wat vrije tijd!!!!!!!!!

Een enerverend weekend

Alhoewel ik het altijd probeer goed te plannen, had ikafgelopen weekend maar liefst drie concerten. Allereerst deed hetJongemannenkoor Oldenzaal afgelopen vrijdag mee aan het benefietconcert van deserviceclub Lions Boca in de Plechelmusbasiliek. Het concert was georganiseerd door deOldenzaalse sopraan Claudia Patacca en de opbrengst kwam ten goede aan de Stichting KIK .Met het Jongemannenkoor hebben we beslist goede sier gemaakt tijdens ditconcert. Je bereikt toch weer een heel ander publiek en het was een genot om inde mooie akoestiek van de Plechelmus te mogen zingen. Ik heb erg genoten vanhet optreden van Miss Emily Barlaston , GreatBritain’s Only Trampolining Prima Donna (retired). Zelf was zo enthousiast dat we maandag allemaal een mailtje van haarkregen: “Trudie and I particularly enjoyed our little visit to "DeHengel" on the market square, and isn’t it wonderful to see young peopleenjoying themselves? So preferable to all this sex, drugs, violence androck-and-rôle one reads about in the Sunday newspapers!“   

Zaterdagavond had ik een concert met het Oost NederlandsKamertjeskoor in de kapel het voormalig klooster De Zwanenhof in Zenderen.Thema van deze avond was ‘het buitenleven’ en er stond muziek van Schumann,Antonín Dvořák en Edward Elgar. Pianist Gerard van Kempen speelde stukken van Liszt en Arensky. De Zwanenhof ligt in een prachtigeomgeving en gelukkig hadden voldoende mensen de weg weten te vinden. Iedereenkijkt met voldoening terug op dit concert. Het publiek heeft een leuke avondgehad en kon daarna onder het genot van een drankje nog even napraten met hetkoor. De liederen van Elgar vielen zeer in de smaak net zoals de MorceauxCharacteristiques van Anton Arensky gespeeld door Gerard van Kempen. Prachtigemuziek!

Laatste concert in de reeks was afgelopen zondag 24 junidoor het Stadsjongenskoor en Jongemannenkoor Oldenzaal in de Hofkerk Oldenzaal. In een goed gevulde kerk gaven we samen met pianiste Aartje Disberg en gitaarkwartet Silver Snare en goedconcert. Tijdens dit concert merkte ik ineens wat de jongens meer hebben geleerdvan het hele operaproject. Het opkomen en afgaan ging zonder problemen en zestonden allemaal heel geconcentreerd te zingen op het podium. Het optreden vande jongens ging daarom ook bijzonder goed! Van de jongemannen ben ik nietanders gewend, zij hebben erg goed gezongen. Het niveau van dit koor gaat nogsteeds omhoog en de jongens hebben zichtbaar erg veel plezier in zingen. Hetoptreden van gitaarkwartet Silver Snare heeft erg veel indruk op mijn gemaakt.Wat een gesmeerd samenspel en wat een enthousiasme! Ze speelden allemaal eigennummers die stuk voor stuk muzikaal zeer interessant waren en afwisselend. Erwerden nog twee jongemannen in het zonnetje gezet. Rik omdat hij geslaagd isvoor zijn middelbare school en Stijn omdat hij het koor gaat verlaten. Daarmeehebben we een prachtige tenor minder. Ik hoop dat hij in de toekomst weer gaatzingen want goede tenoren zijn zeer schaars.

Hiermee is voorlopig een einde gekomen aan de concerten enmag ik bijna aan de vakantie beginnen. Eerst nog de gebruikelijke openbarerepetitie van het Stadsjongenskoor, de afsluitende avondjes van het ONKK en deKringzingers en het zangavondje van mijn “zangjuf”. Pas daarna kan ik mijspulletjes voor een paar weken opbergen, ik ben er wel aan toe!

Stijn_bedankt2

Buitenleven

Vanavond gaf het ONKK (Oost Nederlands Kamertjeskoor) een concert met als thema Buitenleven. Het ONKK opende het concert met Robert Schumann‘s Zigeunerleben. Dit is de derde in een serie liederen op gedichten van Emanuel Geibel. Schumann iseen meester in het treffen van de sfeer van de tekst in de muziek. InZigeunerleben gebruikt Schumann Geibel’s kleurrijke beschrijving van eenZigeuner kamvuur. Het stuk begint met een beschrijving van een bos metmysterieuze schaduwen en fluisterende takken. De twee bovenstemmen bewegen zichparallel zoals je vaak hoort in Zigeuner vioolmuziek. Met het stijgen van devocale lijnen laait het vuur op; verhalen en liederen klinken, meisjes metzwarte ogen dansen wild op gitaarmuziek, maar als het daagt in het oostenverbleken al deze mooie nachtbeelden. Waar gaan ze heen? Als pianist geeft Schumann vaak depianopartij ook een gelijkwaardige rol in zijn stukken zoals te horen inZigeunerleben. De pianopartij is geschreven met gebruik van de zigeunertoonladder a mineur met een verhoogde kwart. De vorm van het stuk volgt detekst. Het verschijnen en verdwijnen van de zigeuners staat in e mineur terwijlhet middengedeelte wat de activiteiten rond het kamvuur beschrijft eten,drinken, zingen, dansen in majeur staat.

Daarna speelde Gerard van Kempen Consolations Nr. 2 en 3 van Franz Liszt (1811-1886). Liszt was de een van de grootste pianovirtuozenaller tijden en behaalde grote triomfen tijdens zijn reizen door heel Europa.

Daarna zong het ONKK  van Antonín Dvořák (1841-1904)  Sechs Klänge aus Mähren in de bewerking van LeoÅ¡ Janáček.Voor Antonin Dvorakwas de Tschechische natuur- en volksmuziek een voortdurende bron vaninspiratie. Al aan het begin van zijn carrière schrijft hij twee verzamelingenvan duetten op Moravische teksten. In 1884 koopt Dvorak een stuk landgelegenbij het dorp Vysoka en laat daar een huis bouwen. Veel van zijn muziek is opdie plek ontstaan, geïnspireerd door de natuur aldaar. Wandelkameraad Leos Janacekmaakte van zes deze Moravische liederen een vierstemmige bewerkingen voor koor.Hij gebruikte daarbij de originele pianopartij.

Gerard van Kempen speelde daarna van Anton Stephanowich Arensky (1861-1906) Uit 24 morceaux characteristiques op. 36:Concertetude in Fisen Le ruisseau dans la foret. Anton Arensky’s stijl onderging vele invloeden: Chopin, Tchaikovsky,Mendelssohn. Hij componeerde een aantal pianoconcerti waarin Chopin’s stijl, inde vorm van subtiele versieringen en zangerige melodieën, duidelijk hoorbaaris.

Tot slot zonge ONKK samen met pianist Gerard van Kempen van Sir EdwardElgar (1857-1934) de liederen cyclus Fromthe Bavarian Highlands. Edward Elgar heeft veel fraaiemaar ook soms “zware” koormuziek geschreven. Zijn a capella koorwerken zijn ergbekend en worden graag gezongen door kamerkoren. In From the Bavarian Highlandsmaken we kennis met de “lichtere kant” van de Elgar. Vanaf 1890 bracht defamilie Elgar enkele jaren door op vakantie in Zuid Beieren. Het gebied had in die tijd niet delevendigheid die het nu heeft. Hierdoor brachtende Elgars de avonden meestal door in lokale uitspanningen om met eendrankje te genieten van volksmuziek en dans uit de streek. Overdag wandelden zeveel en genoten van de natuur. Al tijdens hun vakantie in Beieren schreef zijnvrouw Alice zes gedichten in de stijl van Beierse volksliederen. Toen ze in1894 terug kwamen in Engeland begon Elgar deze gedichten op muziek te zetten.De invloeden van de genoten vakantie zijn duidelijk te horen in de muziek. Elgar schreef de liederen oorspronkelijk metpianobegeleiding en schreef de orkestrale versie later.

Beleef het buitenleven met het ONKK

Het Oost Nederlands Kamertjes Koor (ONKK) geeft vanavond  23 juni om 20.00 uur in het voormalig kloosterDe Zwanenhof in Zenderen. Deze landelijke, rustgevende omgeving heeft het ONKKgeïnspireerd tot een mooi programma met als thema ‘het buitenleven’. Het koorzingt liederen van Robert Schumann, Antonín Dvořák en Edward Elgar. Pianist Gerard van Kempenverzorgt de begeleiding en twee intermezzo’s.

‘Zigeunerleben’ van Schumann voert de luisteraar naar hetbos, waar zigeuners zich ophouden bij een kampvuur. Verhalen en liederenklinken, meisjes met zwarte ogen dansen wild op gitaarmuziek, maar als hetdaagt in het oosten verbleken al deze mooie nachtbeelden. Waar gaan zeheen?

‘Sechs Klänge aus Mähren’ behoort tot de beroemdste werkenvan Dvořák. Het ONKK voert ze uit in debewerking van Janáček. Voor Antonin Dvořák was de Tsjechische natuur- envolksmuziek een voortdurende bron van inspiratie. Al aan het begin van zijncarrière schrijft hij duetten op Moravische teksten. In 1884 koopt Dvořák eenstuk land gelegen bij het dorp Vysoka en laat daar een huis bouwen. Veel vanzijn muziek is op die plek ontstaan, geïnspireerd door de natuur.

 In ‘From the Bavarian Highlands’ maken we kennis met delichtere kant van Elgar. Vanaf 1890 bracht de familie Elgar enkele jaren hunvakantie door in Zuid Beieren. Het gebied had in die tijd niet de levendigheiddie het nu heeft. Hierdoor brachten de Elgars de avonden meestal door in lokaleuitspanningen om met een drankje te genieten van volksmuziek en dans uit destreek. Overdag wandelden ze veel en genoten van de natuur. Al tijdens hunvakantie in Beieren schreef zijn vrouw Alice zes gedichten in de stijl vanBeierse volksliederen. Toen ze in 1894 terug kwamen in Engeland begon Elgardeze gedichten op muziek te zetten. De invloeden van de genoten vakantie zijnduidelijk te horen in de muziek.

 Gerard van Kempen speelt twee ‘Consolations’ van Franz Liszt en twee stukken uit ‘24 morceauxcharacteristiques’ van Anton Arensky. Liszt was de een van de grootstepianovirtuozen aller tijden en behaalde grote triomfen tijdens zijn reizen doorheel Europa. Anton Arensky’s stijl onderging vele invloeden: Chopin,Tchaikovsky, Mendelssohn. Hij componeerde een aantal pianoconcerti waarinChopin’s stijl, in de vorm van subtiele versieringen en zangerige melodieën,duidelijk hoorbaar is. 

Entree: € 10,- (tot 18 jaar € 5,-)

Buitenleven_1

Benefietconcert Lions Boca

Vanavond om 20.00 uur zingt het Jongemannenkoor Oldenzaal inde Plechelmusbasiliek tijdens het benefietconcert van de serviceclub Lions Boca . De opbrengstkomt ten goede aan de Stichting KIK . Het concert is georganiseerddoor de Oldenzaalse sopraan Claudia Patacca die het concert ook zal presenteren.

 De bezoekers van het benefietconcert komen binnen via dePlechelmustoren en staan dan meteen oog in oog met kunstwerken van hetKIK-project. Kunst Investeren in Kwetsbaarheid (KIK) is een initiatief ommensen en het bedrijfsleven te attenderen op bijzondere kunstwerken vanverstandelijk gehandicapten. KIK verhuurt, exposeert en verkoopt kunst zonderwinstoogmerk. De opbrengsten worden ondergebracht bij een stichting, die hetwelzijn van alle cliënten van de vele zorgcentra of thuis bevordert.

Claudia Patacca heeft bewust gekozen voor een kwaliteitsprogramma,maar dan wel met een komische ondertoon. Tijdens het concert zullen bijnauitsluitend Oldenzaalse deelnemers te horen zijn. Zo zingt de Oldenzaalse sopraan Karin Hertsenberg (winnares van het tv-programma Una Voce Particolare van Ernst Daniël Smid) niet alleen samen met het groot gemengdPlechelmus- en Antoniuskoor maar ook me het Jongemannenkoor. Claudia en Karinzullen samen duetten zingen maar ook solistisch te horen zijn. De orgel enpiano begeleiding is in handen van Guus en Nardy Goorhuis, en Agnes van derTuuk. Als een komische act zullen we de Engelse Miss Emily te zien krijgen, eengepensioneerde ex-sopraan met voorkeur voor een teugje sherry of port. MissEmily is Groot-Brittannië’s beroemde prima donna dissoluta. Deze ‘grande dame’zal gedurende het concert regelmatig haar opwachting maken en ook solistisch tehoren zijn.

Nog één te gaan!

Voor wie het nog wil zien is er nog één kans. Morgen, zondag 17 juni, zal het Stadsjongenskoor Oldenzaal voor de laatste keer schitteren samen met de Nationale Reisopera in de opera Boris Godoenov van Modeste Moessorgsky. Je kunt ze zien in het Theater aan de Parade in Den Bosch. Aanvang 20.00 uur. Komt allen en klap aan het einde extra hard want groep B mag blijven tot en met het applaus!Opera1

Groep A op toneel

Voor groep A  zit het erop! Zij hebben gisteren de laatste voorstelling gehad in Eindhoven. Het ging weer super goed, ik ben ongelooflijk trots op deze jongens.

Groep B mag dus morgen in Den Bosch Boris nog éénmaal de stupen op het lijf jagen en daarna is dit fantastisch project voorbij en kunnen we al een beetje gaan genieten van de zomervakantie.Opera2

De geestverschijningen van groep B. Argeloze voorbijgangers schrokken zich een hoedje!