Steun het Nederlands Kamerkoor!

Bron: website Nederlands Kamerkoor

Nieuw subsidiebeleid OCW nekslag voor Nederlands Kamerkoor

Het besluit van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+(NFPK+), dat onder de verantwoording valt van de Minister van OCW, om desubsidie van het Nederlands Kamerkoor voorlopig met 60% te verminderen betekenthet einde van dit internationaal gerenommeerd gezelschap. Het NederlandsKamerkoor dreigt door deze beslissing gedwongen te worden zijn zangers teontslaan en verder te gaan als freelance organisatie. Dit zal grote gevolgenhebben voor het behoud van koormuziek als een van de meest gewaardeerde bronnenvan het Nederlandse muzikale erfgoed.

 Het Nederlands Kamerkoor werd in 1937 opgericht door Felixde Nobel, en groeide al snel uit tot één van de beste kamerkoren ter wereld.Het belang van het Nederlands Kamerkoor voor het behoud van het Nederlandsemuzikale erfgoed werd door de overheid erkend in de vorm van eeninstandhoudingssubsidie, die sinds 1965 onafgebroken is toegekend op basis vande artistieke taakstelling van het koor: het uitvoeren van koorzang in hetalgemeen en van de a cappella koorzang in het bijzonder. Het koor bestrijkt eenuniek repertoire van 900 jaar muziek.

Een cruciale en onderscheidende factor bij het in standhouden van de zeldzaam hoge kwaliteit van het Nederlands Kamerkoor is het feitdat de zangers bij het koor in dienst zijn op basis van een arbeidscontractvoor onbepaalde tijd. Velen van hen zingen inmiddels een aanzienlijk aantaljaren bij het koor. Uit het schofferende advies blijkt dat het NFPK+ kennelijkvan mening is, dat de hoge kwaliteit van het Nederlands Kamerkoor ookgewaarborgd kan blijven met 40% van zijn budget.

Waardevolle samenwerkingsverbanden met toporkesten engerenommeerde ensembles zullen hiermee tot het verleden behoren. De schade vanbovengenoemde maatregel is daarmee onherstelbaar. Dit betekent voor Nederlandhet einde van de professionele kamerkoorzang op internationaal niveau en eenaantasting van het muzikale erfgoed.

Leo Samama, directeur van het Nederlands Kamerkoor, vindt deredenering van het NFPK+ onbegrijpelijk. “Dat is Ajax vragen meer dan de helftvan je begroting in te leveren en voortaan met subprofs te voetballen, maar weleisen dat je de Champions League wint”, aldus Samama. “Net zo goed als hetKoninklijk Concertgebouworkest zijn niveau niet zou kunnen handhaven metfreelance musici en het Nationale Ballet niet met freelance dansers, kan hetNederlands Kamerkoor zijn niveau niet met freelance zangers behouden”,concludeert Samama.

Het Nederlands Kamerkoor zal zich niet neerleggen bij hetbesluit van het NFPK+. Het koor doet een dringende oproep aan minister Plasterkvan OC&W om deze beslissing terug te draaien.

Steun het Nederlands Kamerkoor!

U kunt ons daarbij helpen door een steunbetuiging naar onste sturen. Via dit formulier kunt u een persoonlijk bericht schrijven, of onzevoorbeeldtekst ondertekenen. Laat hetons alstublieft weten dat de toekomst van het Nederlands Kamerkoor ook u aanhet hart gaat!

Volg en like ons:
onpost_follow
Tweet
Share